"Tarkuseallikas voolab läbi raamatute" - Kreeka vanasõna

Kose Raamatukogu

Et raamatukogud oleksid avatud, meie kanname maski, kanna Sina ka!
 

Hea lugeja!
TÄHELEPANU!

Alates 11. märtsist on meie raamatukogudes KONTAKTIVABA LAENUTUS s.t avariiulitelt ei saa ise raamatuid valida ja lugemissaalis ei saa kohapeal ajakirjandust lugeda

Raamatukogu laenutab AINULT reserveeritud raamatuid ja ajakirju, mis on telefoni, e-posti või ka e-kataloogi URRAM –  https://www.lugeja.ee/  

kaudu ette tellitud.
Tellitud raamatud saab kätte raamatukogude uste juurde paigutatud laudadelt raamatukogude lahtiolekuaegadel, Kosel lisaks ka raamatukapist.

Päringutele vastatakse telefonil, e-posti teel ning raamatukogu FB kaudu.

Arvutit on võimalik kasutada lühiajaliselt ainult hädavajalikeks toiminguteks – arvete maksmiseks, digiallkirjastamiseks, printimiseks jmt.

Kontaktid laenutussoovide ja infopäringute esitamiseks:
Kose Raamatukogu – 603 6589; 527 9081, kosermtk@kose.ee
Kose-Uuemõisa Raamatukogu – 675 1279, taht@kose.ee, kuinternet@kose.ee
Ardu Raamatukogu – 608 3307, ardurmtk@kose.ee
Habaja Raamatukogu – 607 9337, habajarmtk@kose.ee
Oru Raamatukogu – 607 9230, orurmtk@kose.ee
Reserveeringute tegemiseks võib kasutada ka e-kataloogi URRAM – www.lugeja.ee
Raamatuid saab tagastada raamatukogude uste juures asuvatesse tagasuskastidesse /24/7/
Postipunktid Kose-Uuemõisas ja Ardus töötavad tavapärastel aegadel

Küsimuste korral pöörduge raamatukogude direktori Sirje Bärg` i poole tel. 53 32 7104 või sirje@kose.ee

Hoiame ennast ja teisi!

Sirje Bärg, raamatukogu direktor

 

 

Kose valla raamatukogude lugejate rahulolu küsitluse tulemustest.

2020.aasta 11.11.-07.12. viisid Kose valla raamatukogud oma lugejate seas läbi rahuloluküsitluse.

Küsitluse eesmärgiks oli selgitada välja ja analüüsida raamatukogu kasutajate rahulolu erinevate teenuste ja inforessurssidega ning raamatukoguga üldiselt.

Vastata sai anonüümselt nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. Kokku vastas küsitlusele 269 täiskasvanud lugejat (63,9% töötajad, 22,3% pensionärid,7,1% kodused, 6,7% üliõpilased)

Kõige rohkearvulisemalt  vastasid  küsitlusele Kose raamatukogu kasutajad 65,4%, järgnesid Ardu 16,7%, Kose-Uuemõisa 16%, Habaja 13,4% ning Oru raamatukogu kasutajad 12,3% vastanutest.

Peamiste teenustena, mida raamatukogus kasutati, nimetas 97% vastanuist väljaannete koju laenamist, sellele järgnes näituste külastamine 41,3% , üritustel osalemine 34,6%, printimine ja skaneerimine 29,7%, perioodika kohapeal lugemine 25,3%, interneti kasutamine 20,4% , muid teenuseid kasutati vähem.

Lugejateeninduse kvaliteediga oldi rahul ja 10-punkti skaalal 6-10 punktiga hinnati teeninduse rahulolu kvaliteeti järgmiselt : Kose raamatukogu 99%, Kose-Uuemõisa raamatukogu 94,1% , Oru raamatukogu 91,1%, Ardu Raamatukogu 89,1% Habaja raamatukogu 84,4% rahulolevaid kasutajaid.

98,9% vastanuist soovitaks valla raamatukogusid ka sõbrale.

Järjekorda pandud raamatute ooteaja pikkusega olid rahul enamik lugejatest, ooteaja pikkust ei pidanud oluliseks 48,7%, 2 nädalat oli nõus ootama 26,4%, 1 nädala 12,6%, 3-4 nädalat 10,8% ja üldse polnud valmis ootama raamatuid 1,5% vastanutest.

98,5 % küsitlusele vastanuist olid rahul raamatute ja muude väljaannete sisulise valikuga valla raamatukogudes. Infokandjaid, millest tuntakse puudust, nimetati 43,7% vastanute poolt audioraamatuid, 13,8% soovis videosalvestisi (DVD), 10,4% helisalvestisi (CD) ja arvutimänge 4,1%.

Praegu on võimalik audioraamatuid Kose raamatukogus kohapeal kuulata vastavalt Autoriõiguse seaduse § 20 lõige 4, mis  lubab raamatukogudel autori nõusolekuta ja selle eest tasu maksmiseta, oma kogus olevat teost füüsilisele isikule eriseadmete kaudu kohapeal kättesaadavaks teha ning individuaalseks kohapeal kasutamiseks laenutada.

Lahtiolekuaegadega oli rahul 96,6% , vaid üks inimene ei olnud üldse rahul. Meeldetuletuseks, et Kose ja Kose-Uuemõisa raamatukogu on avatud ka laupäeviti ja ühel päeval nädalas on kõik raamatukogud tunni võrra kauem avatud. Täpsemalt  kodulehel https://www.rmtk.ee/  või raamatukogude FB lehtedel.

Uutest teenustest, mida soovis 42% vastanutest, oli raamatute tellimine raamatukappi. Kose raamatukogul on nüüd Cleveroni raamatukapp, kust saab tellitud raamatuid kätte ööpäev ringi. Kuidas tellida, vaadake kodulehelt https://www.rmtk.ee/kose-teated/ . Raamatud tagastatakse tagastuskastidesse, mis on kõigil valla raamatukogudel v.a Orus.

 31,6% vastajatest soovis e-raamatuid laenata ja 27,5%  iseteeninduse võimalust, 14,5% innovatsioonilaborit, lisaks sooviti videonõustamist või Chat-teenust (seda kasutatakse ka praegu läbi FB Messengeri).

Täname kõiki vastajaid ja kaasamõtlejaid antud hinnangute ja tehtud ettepanekute eest, mõned ettepanekud on juba leidnud lahenduse, samuti saime palju positiivset tagasisidet. Edaspidigi püüame raamatukogu teenuste arendamisel arvestada raamatukogu kasutajate ettepanekute ja vajadustega.

Sirje Bärg, raamatukogu direktor

Kose Raamatukogu on valla raamatukoguteeninduse keskus.

Hariduse 2
Kose 75101
Harjumaa
Telefon:
6036 589, 5279081 kojulaenutus
6756 377 direktor
E-post: kosermtk@kose.ee

Raamatukogu on avatud:

E,T,N,R 10.00 – 18.00

K 10.00 – 19.00

L 10.00 – 14.00

Suveperioodil 1. juunist – 1. septembrini laupäeviti suletud